Techno Rubber

Machines for rubber processing

“Техноръбър“ ООД започна изпълнението на проект по програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

                                                 

На 13.03.2017г. беше подписан договор № BG16RFOP002-2.002-0371-C01 между Министерството на икономиката и „Техноръбър“ ООД за изпълнение на проект „Развитие на управленския капацитет на „Техноръбър“ ООД“. Проектът е на обща стойност 222 014,00 лв., от които 132 098,33 лв. европейско и 23311,47 лв. национално съфинансиране.

Основната цел на проекта е увеличаване на управленския капацитет и потенциала за растеж на „Техноръбър“ ООД. Тя ще бъде постигната чрез изпълнението на следните дейности – придобиване и внедряване на ERP система в предприятието, доставка на оборудване и специализиран софтуер за целите на ERP системата, внедряване и сертификация на система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2015, дейности за визуализация. В резултат от изпълнението на проекта бизнес процесите в организацията ще бъдат управлявани и контролирани чрез ERP система, подкрепена от необходимото оборудване и софтуер за постигане на максимална ефективност и дружеството ще разполага с внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда. Тези дейности ще имат незабавен и значим ефект върху производителността, приходите от продажби, дела на износа и конкурентоспособността на дружеството на националния и на външния пазар.

15.03.2017г.