Techno Rubber

Machines for rubber processing

Сектор: Производство на изделия от каучук и пластмаси (C22)

В сектор "Производство на изделия от каучук и пластмаси" се произвежда 3.2% от обема на индустриалното производство в страната и се създава също 4.1% от добавената стойност в индустрията.

В бранша са заети  24.4 хил. души (4.6% от заетите в промишлеността). Равнището на заплатите в сектора е под средното за промишлеността – средномесечното възнаграждение е в размер на 529 лв.

Индексът на промишленото производство и този на оборота в сектора през 2013 г. се повишават съответно с 8.3% и 17.7%. Произведената продукция от предприятията от бранша е на обща стойност 2.04 млрд. лв. През 2013 г. оборотът на външните пазари на производството на изделия от каучук и пластмаси възлиза на 1.02 млрд. лв. На вътрешния пазар браншът е реализирал продукция за 1.13 млрд. лв. През 2013 г. в сектора се наблюдава повишение на цените на производител с 2.7% спрямо предходна година.

Производството на предприятията от бранша се състои основно от опаковки, санитарни артикули, каучукови уплътнения, профили от пластмаси, регенериране на гуми и др. Осъществява се от 2 214 фирми, като 53.4% са разположени на територията на области: София-град, Пловдив, Бургас, Варна, Габрово и Русе. Сред фирмите, производители на изделия от каучук и пластмаси могат да се откроят: "Пластхим Т" АД, "Готмар" ЕООД, "Хамбергер България" ЕООД, "Стандард Профил България" ЕАД, "Профилинк" ООД и др.

Съживяването на производството в сектора се отрази върху динамиката на износа, който през 2013 г. нарасна с 22.8%. Делът на износа на предприятията от производството на каучук и пластмаси в експорта на страната е 3.3% от износа на промишлени стоки. Водещи страни в износа са: Германия, Румъния, Гърция, Италия и Полша.

Кадровото осигуряване на сектора е резултат от функционирането на 6 висши учебни заведения и 21 професионални гимназии.